The gallery contains the portraits, created by famous artists of Ukraine with oil on canvas, among whose:

  • Deans at medical faculty of St. Volodymyr University (1841-1920): Karavayev V. O., Tsytsurin F. S., Alferyev S. P., Miram E. E., Matveyev O. P., Ergardt F. F., Matson Yu. I., Hrzhonschevskyy N. A., Peremezhko P. I., Tomsa V. B., Subbotin V. A., Geybel E. G., Tykhomyrov M. A., Obolonskyy M. O., Sadoven O. A., Morozov P. I., Korchak-Chepurkivskyy A. V.;
  • Rectors of NMU (1920-2003): Chernyahivskyy Ye. G., Levytskyy L. M., Strilchuk Y. V., Volkovyy M. Ye., Muzychenko A. P., Kabannyk O. Y., Kondrashov I. S., Sapronov S. I., Shashko P. I., Dudko M. O., Barannyk P. I., Medvid L. I., KefelI Ye. I., Kalinichenko T. Ya., Alekseyenko I. P., Shamray Ye. F., Bratus V. D., Milko V. I., Lavrik S. S., Goncharuk Ye. G.;

gallery

Apply Now


Powered by

Please Verify OTP
Powered by